شایدازاینهمه آدم که می آیند…

in hame [aloneboy.com]. adam شایدازاینهمه آدم که می آیند...

شاید از اینهمه آدم که می آیند

و بی تفاوت نگاهی می اندازند

و بعد راه شان را می کشند

و می روند،

یکی شان تو باشی که می آید

و پا کُند می کند

و نگاهی از سر آشنائیِ دیرینه انگار ! می اندازد

/ 0 نظر / 15 بازدید