مجنون کـــــجایی ؟

مجنون کـــــجایی ؟

بـــــیـــا ایــــنجـــا لیلی زیاد شــــده است

شــــهر پــُر از بـــــیمــارستان هایی ست که پـُر شده اند از
لیلی ها

شکست خورده

لیلی هـــــایی که خـــــسته انــــد

ازنبودن مجنونشان
فکــــــرش را هم میکردی …؟؟؟

/ 1 نظر / 16 بازدید
پگاه

زندگی تعداد نفس ها نیست زندگی تعداد لبخندهای کسانی است که دوستشان داریم...