" ِ دوست داشتن ِ"

 

 

هر ثانیه که می‌گذرد

چیزی از تو را با خود می‌برد

زمان غارتگر غریبی است

همه چیز را بی اجازه می‌برد

و تنها یک چیز را همیشه فراموش می‌کند ...

حس" ِ دوست داشتن ِ" تو را... !

/ 2 نظر / 15 بازدید
parastook

در دنـیـایـی کـه حـتـی روزی روح خـودم هـم تـرکـم مـیـکـنـد هـیـچ انـتـظـاری از دیـگـران نـیـسـت ************************** میدانی رفیق…؟ درد دل نمیکنم...! زخمی که از عصب بگذرد... دیگر درد ندارد! ****************************** میروی؟؟ حرفی نیست یعنی حرفی نمانده فقط ثانیه ای نه لحظه ای برگرد... من روزی تمام تو بودم... بی انصاف!! ********************* خیانت قشنگی بود ... تهیه کننده : دوستم کارگردان : عشقم ****************

parastook

سـردش بــود... . دلـم رابرایش ســوزاندم... . گرمــش که شد... . باخاکســتــرش نوشت... . خـــداحافظ ************** اونــی کــه از من گــذشـــت واســه مـن در گذشـــت روحــش شــاد و یــادش فــرامــوش