دلــــــم بــــــــرای خــــــودم تنـــ ـــگ شــــــده. . .


دلــــــم بــــــــرای خــــــودم تنـــ ـــگ شــــــده. . .خـــــودی کـــــه خیـــلـی ســــرحــــال و امیـــــدوار بــــود. . .
خـــــودی کــه کلـــی هــــدف داشــــت تـــو زنـــدگـــی. . .
خــــودی کــــه مثبــت بـــود و مـی تـــونــســـت بــه بـقـــیـــه اعتـــمــاد کنـــه. . .خــــودی کـــه خیــــلـــی بـــا خــود الانم فـــرق داشــــت. . .
یــک دنــیــــ ــــا تفـــاوت داشـــــت. . .


/ 0 نظر / 17 بازدید