چـنـد سـالـیـسـت

 

چـنـد سـالـیـسـت

 


 

در اتـاقـم را نـیـمـہ بـاز گـذاشـتـه ام

 


 

مـبـادا بـیـایـد و مـن از انـتـظـار مـرده بـاشـم

 


 

و او پـشـت در بـمـانـد !

 


 

اسـفـنـد کـہ هـیـچ . . . !

 


 

فـروردیـن ، اردیـبـهـشـت ، خـرداد ، و . . .

 


 

را هـم بـرایـش دود کـردم

 


 

و ( او ) نـیـــــآمــد !

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید