ڪآشــ گاهـے

ڪآشــ گاهـے وقتـآ،

خُـבا اَز پُشتـہ

اوטּ ابـرآ میومـَב بیروטּ..

و בآב مْیـزב:

آهآآآآآآآے בُخـ ــتَر

بگیر بشْیـטּ سر ِ جـْآتــ..

اینقَـב ِ غـُر نـزטּ..

هَمینہ ڪِہ هَســ.

بـَعد یہ چشمَڪــ میــزَבُ،

آروم تـوےگوشَمــ مےگُفتــ:

هَمہ چـے בُرسْتــــ مْیشـ ـ ـ ـہ

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
parastook

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااام سلااااااااااااااام سلاااااااااام سلاااااام سلاااام سلاام سلام .♥ .♥ ..♥ ...♥ ....♥ .....♥آپم بهم سر بزني خوشحالم مي‌كني ....

parastook

لامــــــــصـــــــــــــــــــب مــثــل سیــــــــگــــــــار اســت خاطــــــرهــــــــای تــــــــو!!! حــال مــی دهــــــــد؛ امــا از درون مــی پــــــــوسانــــدت... خوشحال میشم سر بزنی[گل][گل][گل][گل][گل][گل]