عشـــــــــــــــــــــــ ـــق

عشـــــــــــــــــــــــ ـــق،خودش خواهد امد..نمیتوان آن فرار کرد.
 


عشــــــــــق خودش اهسته اهسته می اید...


در گوشه قلب مهربانت ارام و بی صدا مینشیند..

و تــــــــــــو متوجه اش نخواهی بود...

و بعد ذره ذره قلبت را پر میکند..

کم کم مثل ساقه «مهرگیاه» در تمام جانت می پیچد ...

و ریشه می دواند،

به طوری که بی ان نمیتوانی

نفـــــــــــــــــــــــ ـــــــس بکشی.

/ 0 نظر / 16 بازدید