ایــن روزهآ....

 

ایــن روزهآ....

نَــبضَـم کُــند می زَنـَـد...

قَــلـبَم
تیــر می کِــشَـد...

دارَم صِــدآی خُــرد شُـدَنِــ اِحــسـآسـم رآ

لـآ بِـ لـآی چَــرخ دَنــدِه هـآی زِنــدِگـی می شِـنَــوَم...

/ 0 نظر / 17 بازدید