زنـدگی ام را از مــن نگیـــر...

خدایـــا جــانم را بگیــر...

 

ولــی...

 

زندگی من اوســت...

 

تــو را قســـم....

 

زنـدگی ام را از مــن نگیـــر...

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
رها

[قلب][ماچ][قلب][ماچ][قلب][ماچ]